Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Als klant bij Turien & Co met een verzuimverzekering meldt u het ziekteverzuim van arbeidsongeschikte werknemers nu in VerzuimSignaal en/of bij de arbodienstverlener. VerzuimSignaal wordt vervangen door het nieuwe Werkgeversportaal. Het nieuwe portaal biedt veel voordelen voor u als werkgever.
De Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL) of RTL-applicatie is een hulpregistratie voor de tenaamstelling van leaseauto's. RTL stelt leasemaatschappijen in staat om voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam van de lessee (berijder) te registreren, terwijl in een apart register is opgenomen tot welke leasemaatschappij de voertuigen behoren. Ook kan hier aangegeven worden wie verantwoordelijk is voor de verplichtingen van de auto. Deze applicatie is uitsluitend bestemd voor geregistreerde financierings- en leasemaatschappijen. Met de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL) of RTL-applicatie kunt u ook de verzekeringsplicht instellen en afstemmen op uw zakelijke autoverzekering of wagenparkverzekering.
Het eigen risico blijft in 2021 gelijk en de verwachte zorgpremie neemt toe. Ook de zorgtoeslag zal stijgen. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag gepresenteerd werden.
Op Prinsjesdag 2020 maakte het kabinet de plannen bekend voor komend jaar en daarna. Voor ondernemers met personeel gaat er veel veranderen. Wat precies? Dit zijn de 9 belangrijkste aanpassingen en wetswijzigingen. Door de coronacrisis was het dit jaar een andere Prinsjesdag dan normaal. Minder pracht en praal en een sobere troonrede door Koning Willem-Alexander. Maar zoals ieder jaar is er een nieuwe begroting (miljoenennota 2021) en de aankondiging van een aantal wetswijzigingen en aangepaste belastingen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u als ondernemer met personeel?
Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 is op 1 september 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De premies WGA en ZW-Flex voor de Werkhervattingskas zijn gedifferentieerde werkgeverspremie, individueel voor grote en middelgrote werkgevers en sectoraal voor kleine werkgevers. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan alle middelgrote en grote werkgevers met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. Kleine werkgevers krijgen een beschikking toegezonden met de relevante sectorale premies. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2021 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2020 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant.
Het aanbieden van marktrentestaffels door een PPI is in 2017 officieel goedgekeurd. Hierdoor kunnen werkgevers een aanzienlijk hogere beschikbare premie toezeggen dan met de standaard beschikbare premiestaffels. Zeer geschikt voor werkgevers die willen overstappen van een gegarandeerde middelloon- of eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Per oktober zijn de nieuwe marktrentestaffels 2020 beschikbaar.
Rond 1 oktober 2020 gaan 4 wetswijzigingen in. Wat verandert er en welke veranderingen zijn belangrijk voor u? Een overzicht van deze wetswijzigingen en een vooruitblik naar wat er voor 1 januari 2021 op de planning staat.
Als een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem in uw voertuig is ingebouwd, wordt dit geregistreerd in de database van Kiwa SCM. U ontvangt een certificaat CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voertuigbeveiliging. Het certificaat dient als bewijs dat uw voertuig is beveiligd met een goedgekeurd beveiligingssysteem. Wordt er door de verzekeraar een alarmsysteem geëist, controleer dan of u in het bezit bent van het certificaat en of dit certificaat nog geldig is. Een certificaat CCV voertuigbeveiliging wordt afgegeven als een voertuig met een Kiwa SCM goedgekeurd beveiligingssysteem door een inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging wordt geregistreerd in de database van Kiwa SCM. Wilt u weten of er een certificaat op een bepaald voertuig is afgegeven? Doe dan de kentekencheck.
Binnenkort treedt de verplichting tot registratie van UBO's (Ultimate Beneficial Owner) in werking. In Nederland wordt het UBO-register op 27 september 2020 opengesteld en hebben organisaties zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen 1,5 jaar de tijd om op te geven wie de UBO is. De plicht tot invoering van een UBO-register komt voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Daarin is geregeld dat alle EU-landen een register invoeren, waarin alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van bepaalde juridische organisaties worden vastgelegd.
Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollers per 1 januari 2021 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in loondienst met dezelfde functie. Daardoor moeten payroll-ondernemingen vanaf 2021 zelf een adequaat pensioen regelen voor hun werknemers. Het kabinet wil voorkomen dat payrollers op arbeidsvoorwaarden gaan concurreren met vaste werknemers. Zo’n adequaat pensioen kunt u regelen bij Honig en Honig.
Binnenkort verhoogt Movir de premies van de Beroeps-AOV’s, Soepel&Zeker AOV’s, en de AOV’s van Nationale-Nederlanden of van Delta Lloyd. Hieronder leest u daar meer over.
Verzekeraars en wetenschappers gaan samenwerken om de verzekerbaarheid voor het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren en meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.
Er lijkt overeenstemming over de uitwerking van het pensioenakkoord, al heeft het kabinet de inhoud nog niet gedetailleerd wereldkundig gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat formeel alleen de gesprekken over de invulling nog maar zijn afgerond. Het Verbond van Verzekeraars zet op een rij wat de consequenties zijn voor werkgevers en werknemers wanneer onverkort wordt vastgehouden aan de afspraken die er nu liggen.
Het nieuwe pensioenstelsel - De overheid, vakbonden en werkgevers presenteerden op 12 juni hun plan over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Dat pensioen zou veranderen, was al duidelijk tijdens de discussies afgelopen jaren. Nu ook de details wat meer bekend zijn, informeren wij u hier graag over. Onderstaande informatie is opgemaakt op basis van de informatie die nu bekend is.
Het ministerie van SZW heeft de bedragen voor de sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 2020 gepubliceerd. De sociale cijfers wijzigen twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli 
Pagina 1 van 15